Arbeidsplezier
Arbeidsplezier

Ziekteverzuim en Intrinsieke Motivatie

Absenteïsme kost België zowat 8 miljard euro per jaar. Ruim 70% hiervan behoort tot de categorie ‘Grijs verzuim’: “De arbeidsongeschiktheid is dubieus. Er zijn klachten maar niet van dien aard dat er niet gewerkt kan worden.” 

Het klassieke verzuimbeleid focust wat betreft oorzaken op de 4A’s: Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsvoorwaarden. De Intrinsieke Motivatie of het Arbeidsplezier dat iemand vindt in een functie, is evenwel onderliggend aan deze 4A’s, in die zin dat het van wezenlijk belang is in de appreciatie er van:

* Arbeidsinhoud of concrete taken hebben uiteraard een direct verband met het arbeidsplezier of de intrinsieke motivatie.

* Arbeidsomstandigheden zijn voor iemand met arbeidsplezier eerder triviaal. Voor wie de functie niet graag doet, zijn het extra irritators.

* Arbeidsverhoudingen groeien sneller scheef bij wie niet intrinsiek gemotiveerd is. Bij wie het arbeidsplezier ontbreekt, zal de relatie met de chef sneller verzuren, zullen relaties met collega’s minder vlotten omdat er een andere werkappreciatie is, wordt de kans op inspraak kleiner…

* Arbeidsvoorwaarden tot slot zijn voor een intrinsiek gemotiveerde veel minder snel frustrerend en wie op een promotie aast, is eigenlijk al niet meer intrinsiek gemotiveerd in de job…

Kortom, in alle A’s speelt Intrinsieke Motivatie (= Arbeidsplezier) een doorslaggevende rol, meer nog, inzicht in de intrinsieke motivatie brengt de diepere oorzaken van het verzuim duidelijk aan het licht. Chronische frustratie is de grote boosdoener.

Frustratie door ‘intrinsieke demotivatie’

Met BasicProfileScreen peilen we naar de intrinsieke motivatie voor een functie. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, oefenen met plezier hun job uit. Deze mensen kunnen hun natuurlijke aanleg en voorkeuren ontplooien omdat deze mooi aansluiten bij de taken die ze moeten invullen.

Mensen daarentegen die voortdurend tegennatuurlijke taken moeten uitoefenen, taken die ze spontaan zelden of nooit doen, worden gefrustreerd. Frustratie brengt stress mee en stress veroorzaakt enerzijds ongepast gedrag op de werkvloer, anderzijds allerhande psychosomatische klachten, ziekte, burnout, depressie, futloosheid, onwil, sociaal verlet, enz…

Indien we kijken naar de bronnen van chronische frustratie en stress binnen de bewakingssector, constateren we bij maar liefst 38% van de verzuimpopulatie een totale mismatch tussen de professionele persoonlijkheid (lees intrinsieke motivatie) en de functievereisten. Meer dan een derde van de mensen die regelmatig thuis blijven omwille van ‘ziekte’ zijn met andere woorden ‘intrinsiek gedemotiveerd’. Zij hebben geen natuurlijke aanleg om de kerntaken uit te oefenen die van hen verwacht worden en worden dus voortdurend ‘gefrustreerd’ in wat ze eigenlijk wel willen doen.

De onderstaande grafiek met de gemiddelde scores van mensen uit een referentiegroep presteerders (Blijvers, aantal 104) en mensen op de verzuimlijst met een mismatch (DemoF aantal 19 op 50), maakt dit duidelijker:

Absenteïsme

Toelichting van de 9 variabelen “Ontv Zend Dict…” zie Wagenmetafoor

Een goede bewakingsagent (blauwe lijn) is een goede Ontvanger die graag luistert & observeert. Mensen die niet graag ‘ontvangen’ zijn veel ongeduldiger en vervelen zich ook sneller wanneer ze ‘op post’ moeten staan. Uren verstrijken veel langzamer, een shift duurt een eeuwigheid. Het is precies door sociale interesse dat een goede bewakingsagent hier veel minder problemen mee heeft.

Waken (Ontvangen + Remmen) is de kerntaak van een bewakingsagent. De behoefte aan andere taken zoals Denken, Doen en Noteren is veel groter bij de gedemotiveerden (om de werkdag te vullen willen ze bijna letterlijk ‘iets om handen hebben’).

Mensen die niet of weinig Remmen zijn van nature uit nauwelijks bezig met veiligheid en zekerheid. Het procedureel werken, typisch voor de bewakingssector, wordt dan aangevoeld als kinderlijk en onnodig belastend. De DemoF’s hebben een erg zelfredzame dynamiek, kunnen zelf wel de nodige beslissingen/keuzes maken en laten zich niet snel uit het lood slaan. Ze vinden repetitieve taken ook saai en vervelend. Ze willen autonoom hun werk kunnen regelen en bepalen wat ze doen.

Een goede bewakingsagent scoort hoog op Ontvangen en Remmen. Deze combinatie is indicatief voor alertheid, behoefte aan veiligheid en integriteit. De ‘intrinsiek gedemotiveerden’ scoren laag op Ontvangen en Remmen (zie ook de enorme significantie van de verschillen!). Het zijn eigenlijk geen bewakingsagenten. Ze zijn behoorlijk ‘koelbloedig’ zowel wat betreft emotie als wat betreft omgevingsgevoeligheid en staan nauwelijks stil bij mogelijke gevaren of eventualiteiten. Mensen observeren interesseert hen niet en ze voelen zich sterk genoeg om zonder instructies of regeltjes hun ding te doen. Ze zoeken meer variatie in taken en vervelen zich vaak te pletter.

Het is met andere woorden evident dat deze mensen elke werkdag gefrustreerd worden en iedere gelegenheid aangrijpen om thuis te blijven!

 

Concrete Taakfrustraties

Naast deze grote groep ‘intrinsiek gedemotiveerden’ zien we kleinere groepjes ‘verzuimers’ die inzake professionele persoonlijkheid door concrete taakaspecten gefrustreerd worden en dus vatbaarder zijn voor absenteïsme. We identificeerden hier 6 specifieke oorzaken van professionele frustratie:

  • Te weinig actie
  • Te veel administratie
  • Te weinig inspraak
  • Te weinig autonomie
  • Te veel angst
  • Te weinig sociaal contact

Voor het gros van deze mensen kan er mits goede reïntegratie gesprekken gezocht worden naar een meer aangepast takenpakket waardoor ze meer plezier vinden in de job en minder snel thuis zullen blijven.

Belangrijker nog is dat er vervolgens ook naar de instroom en/of de ‘casting’ gekeken kan worden.

Ook binnen uw omgeving kunnen we deze diepere bronnen van verzuim (chronische frustraties) in kaart brengen en meedenken over (individuele) aanpakken om het verzuim terug te dringen. 

Contacteer ons vrijblijvend om de mogelijkheden te verkennen. 

Lees meer over


Absenteïsme

Wat motiveert jou intrinsiek?

intrinsieke motivatie Historisch

Zelf-Inzicht