Privacy
Privacy

Click here for the English version
Cliquez ici pour le français

Privacy overeenkomst

Mei, 2018
Uw privacy is belangrijk en daarom hecht Basicprofile veel waarde aan de eerlijkheid en vertrouwelijkheid in de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze policy willen we u informeren over welke informatie we verzamelen en waarom we dat doen. In het algemeen stellen we dat alle informatie steeds met zorg en vertrouwelijkheid verwerkt zal worden.


 

De privacyverklaring voor de online vragenlijst op deze site (“basicprofilequest.com”, “site”, “online vragenlijst”) beschrijft hoe AB&C Consultants BVBA (“Basicprofile”, “We”, “wij”, “onze”,  of “BPS”) persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site (“persoonsgegevens”) mag gebruiken, delen en met welk doel we dat doen.

Ab&C Consultants BVBA (J.B. Van Monsstraat 91; 3000 Leuven) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld.

Door gebruik te maken van de online vragenlijst gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

 

1. Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u deze online vragenlijst gebruikt, vragen wij enkele persoonsgegevens van u.
De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en e-mail, geslacht en geboortedatum.

Afhankelijk van de aard van uw deelname aan deze vragenlijst, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar andere zaken zoals locatie of mailadres waar uw resultaten naar gestuurd mogen worden.

Daarnaast is het mogelijk dat wij u nog bijkomende, niet verplichte, vragen stellen die telkens en enkel gebruikt worden voor wetenschappelijke analysedoeleinden. Deze bijkomende informatie is telkens in het belang van u en uw opdrachtgever en/of analysedoeleinden.

Indien u BPS informatie over derden verstrekt, zal BPS ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan BPS de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u.

 2. Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

BPS zal uw persoonsgegevens verwerken om u en/of opdrachtgever te kunnen voorzien van de resultaten die voortkomen uit de afgelegde online vragenlijst.
Uw email adres en naam zijn nodig om de resultaten uit de vragenlijst te kunnen versturen en te identificeren.

Bijkomende informatie zoals geboortejaar en geslacht kunnen gebruikt worden voor analysedoeleinden in combinatie met de resultaten uit de online vragenlijst wanneer deze passen bij de door de opdrachtgever gestelde project afspraken.

BPS mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.

3. Duur van bewaring van persoonsgegevens

BPS verwerkt en bewaart de persoonsgegevens en bijbehorende resultaten uit de online vragenlijst zolang het voor de opdrachtgever nodig is om deze informatie toegankelijk te houden. Dit kan zijn als back-up of voor analysedoeleinden maar ook om de levensloop van een professionele persoonlijkheid in kaart te kunnen brengen.

Projecten waar geen opdrachtgever voor is, kunnen tot 6 maanden toegankelijk blijven.

4. Het recht om vergeten te worden

De gebruiker van een online vragenlijst heeft steeds het recht om vergeten te worden.
Met andere woorden, het recht om verwijderd te worden uit onze databank.
Vanaf dan zijn uw persoonsgegevens alsook de resultaten uit de online vragenlijst gewist en ontoegankelijk.

Om van dit recht gebruik te maken kan u een mail sturen naar bps@basicprofilescreen.com vanaf het mailadres dat u gebruikte bij het afleggen van de online vragenlijst met daarin de vraag om vergeten/verwijderd te worden. Van zodra dit gebeurd is, ontvangt u daar bevestiging van.

5. Bekendmaking van persoonsgegevens

BPS mag persoonsgegevens en bijbehorende resultaten uit de afgelegde vragenlijst doorgeven en/of bekendmaken aan derden in volgende 2 situaties:

In opdracht: We zullen resultaten van de vragenlijst en persoonsgegevens delen met derden wanneer deze derden, bij ons bekend zijn als opdrachtgever voor het laten afnemen van de online vragenlijst en passen binnen een, met de opdrachtgever, afgesproken project. BPS gaat er in dat geval vanuit dat deze derden (opdrachtgever) ook bekend zijn bij de gebruiker van deze online vragenlijst.

Dienstverband; We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het beheer van onze IT infrastructuur en boekhoudkundige diensten.

6. Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om uw persoonsgegevens te raadplegen  of indien u andere vragen heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met BPS; bps@basicprofilescreen.com .

 


Privacy policy and agreement

May 2018

Your privacy is important and therefore BasicProfile takes care in processing your personal information with confidentiality and transparency. In this privacy policy we like to inform you about what data we collect and why we do that.
In general we state that all personal data will be processed with care, within a secured area, and data is never shared without your consent.


 

The privacy statement for the online questionnaire referred to on this website (www.basicprofile.com, site, online questionnaire) describes how AB&C Consultants (“Basicprofile”, “BPS”, “we”, “ours”) collects personal data, what information we collect, how we can use this information, for how long and with what purpose.

AB&C Consultants BVBA (J.B. Van Monsstraat 91; 3000 Leuven) is responsible for processing the personal data collected through the use of the online questionnaire.
By using our online services you agree with the processing of your personal data the way we describe in this privacy statement.

1. Collection and use of personal information
When you use our online questionnaire, we ask for your email address, your full name, your sex and date of birth.
Depending on the nature of your participation to the online questionnaire, it is possible we ask additional information like the location the results should be send to.
Besides these questions, it is possible in a few occasions we ask some other things, never obliged, for purposes of analytical research.

Whenever you provide information about a third person/party, BPS will assume that the proper permissions were granted by the person in question to view or receive the provided personal information and that this information can be processed the same way as described in this privacy policy.

2. Purposes of processing personal data
BPS will process your personal information to provide you or your (future) employer/coach with the results of the online questionnaire.
Your email address and name are needed to identify you and send the results of the questionnaire to you and your (future) employer/coach.
Additional information such as date of birth and sex can be used for analytical purposes in combination with the results of the questionnaire when this research is required to fit the made agreements within a specific project.

BPS is allowed to further use this personal data to inform you of our relevant services and products unless you inform BPS this is unwanted.

3. Duration of storage of personal data
BPS processes and stores the personal data for as long as agreed within a specific project.
Some projects/ clients require us to keep the information as long as there exists a sustainable cooperation.
This can be for reasons of back-up, analytical research or to map the professional life-cycle.

In cases you used the online questionnaire outside a specific project or assignment, data is stored for no longer than six months.

4. The right to be “forgotten”
Any user of our online questionnaire has the right to be forgotten, or to be deleted from our database.
To benefit this right you can simply send us an email from the address used when taking the online questionnaire asking to be deleted from our database.
Send your email to; bps@basicprofilescreen.com. We will confirm deleting you.

5. Publication and sharing personal data
BPS can share and/or announce personal information and corresponding results from the online questionnaire in following 2 situations;

As part of a project/commissioned
We will share personal information and corresponding test results with a third party when we are commissioned by this third party to deliver results from the questionnaire within an agreed project. In this case, users of the questionnaire are asked by this third party to fill out the questionnaire.
In this case, BPS assumes that the third party has all the needed permissions of the candidates (user of the online questionnaire) to receive and view the personal information.

Employed by BPS
Information can be shared with people or organizations that we use to perform certain services and tasks in our name such as maintaining and servicing our IT infrastructure or for administrative purposes in our bookkeeping.

6. Consulting and questions about your information
In case you want to use your right to consult your personal information or to make corrections, or in case you have any more questions regarding your personal information, you can contact us by mail.
Send your email to; bps@basicprofilescreen.com .

 

<hr align=”center” size=”1″ width=”100%” />

Politique de protection de la vie privée

Mai 2018

Votre vie privée est importante. C’est pourquoi Basicprofile accorde une grande valeur à la transparence et à la confidentialité lors du traitement de vos données à caractère personnel. Cette politique a pour but de vous informer au sujet des données que nous collectons et des raisons pour lesquelles nous les collectons. Toutes les informations sont toujours traitées avec soin et de manière confidentielle.


 

La politique de protection de la vie privée relative au questionnaire en ligne présent sur ce site (« basicprofilequest.com », « site », « questionnaire en ligne ») décrit comment, et à quelles fins, AB&C Consultants SPRL (« Basicprofile », « nous », « notre », « nos » ou « BPS ») peut utiliser et partager vos données à caractère personnel que nous collectons via le site (« données à caractère personnel »).

AB&C Consultants SPRL (J.B. Van Monsstraat 91, 3000 Leuven) est responsable du traitement de vos données à caractère personnel collectées via ce site.
En utilisant le questionnaire en ligne, vous acceptez le traitement de vos données à caractère personnel conformément à cette déclaration et de la manière décrite dans cette déclaration.

 

1. Collecte et utilisation des données à caractère personnel
Lorsque vous utilisez ce questionnaire en ligne, nous vous demandons quelques données à caractère personnel.
Les catégories de données à caractère personnel que nous pouvons vous demander sont notamment votre nom, votre adresse électronique, votre sexe et votre date de naissance.

Selon la nature de votre participation à ce questionnaire, il est possible que nous vous demandions également d’autres données à caractère personnel telles que votre localisation ou l’adresse électronique à laquelle vos résultats peuvent être envoyés.

Il est également possible que nous vous posions des questions supplémentaires facultatives dont les réponses seront toutes utilisées exclusivement à des fins d’analyse scientifique. Ces informations complémentaires sont toujours demandées dans votre intérêt et dans celui du client et/ou à des fins d’analyse.

Si vous communiquez des informations concernant des tiers à BPS, BPS part du principe que les tiers concernés vous y ont autorisé et autorisent BPS à traiter et communiquer leurs données à caractère personnel de la même manière que les vôtres.

 

2. Finalités dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées
BPS traitera vos données à caractère personnel afin de pouvoir vous fournir et/ou fournir au client les résultats du questionnaire en ligne complété.

Votre adresse électronique et votre nom sont nécessaires afin de pouvoir envoyer et identifier les résultats du questionnaire.

Des informations supplémentaires telles que l’année de naissance et le sexe peuvent être utilisées à des fins d’analyse, en association avec les résultats du questionnaire en ligne, si elles sont nécessaires afin de satisfaire aux accords pris avec le client dans le cadre du projet.

BPS est autorisée à utiliser également ces données à caractère personnel pour vous informer au sujet de ses produits et services, hormis si vous vous y opposez explicitement.

 

3. Durée de conservation des données à caractère personnel
BPS traite et conserve les données à caractère personnel et les résultats du questionnaire en ligne aussi longtemps qu’il est nécessaire de tenir ces informations à la disposition du client. Le but de cette conservation peut être de disposer d’une sauvegarde des données ou de réaliser des analyses, mais aussi de pouvoir suivre l’évolution d’une personnalité professionnelle.

Les projets pour lesquels il n’y a pas de client peuvent rester accessibles jusqu’à 6 mois.

 

4. Droit à l’oubli
L’utilisateur d’un questionnaire en ligne à toujours le droit à l’oubli.
En d’autres termes, le droit d’être supprimé de notre base de données.
Vos données à caractère personnel ainsi que les résultats du questionnaire en ligne sont alors effacés et deviennent inaccessibles.

Afin d’exercer ce droit, vous pouvez envoyer un message à bps@basicprofilescreen.com à partir de l’adresse électronique que vous avez utilisée lorsque vous avez complété le questionnaire, en demandant d’être oublié/supprimé. Dès que cette suppression aura eu lieu, vous en recevrez une confirmation.

 

5. Communication des données à caractère personnel
BPS peut transmettre et/ou communiquer les données à caractère personnel et les résultats du questionnaire à des tiers dans les deux cas suivants :

Sur commande : nous communiquerons les résultats du questionnaire et les données à caractère personnel à des tiers lorsque ces tiers sont connus chez nous comme le client ayant demandé de faire compléter le questionnaire en ligne, dans le cadre d’un projet convenu. Dans ce cas, BPS part toujours du principe que ces tiers (client) sont également connus de l’utilisateur de ce questionnaire en ligne.

Service : nous pouvons communiquer des informations à des entreprises ou des personnes auxquelles nous faisons appel afin d’exécuter des fonctions ou services en notre nom. Ces fonctions sont notamment la gestion de notre infrastructure informatique et les services comptables.

 

6. Droit de consultation et de correction des données à caractère personnel
Si vous souhaitez exercer votre droit de consultation des données à caractère personnel ou poser des questions relatives au traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez prendre contact avec BPS ; bps@basicprofilescreen.com.